Privacy verklaring

Fysiosmile verwerkt uw persoonsgevens wanneer u zich aanmeld bij de praktijk. Wij verzamelen uw persoonsgegevens en de nodige medische gegevens. Deze gegevens zijn wij nodig voor een goede dossiervoering en behandeling. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en zorgen dat wij voldoen aan de wettelijke bepaling van Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast voldoen wij aan de volgende bepalingen; de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de Wet gebruik Burgerservicenummer (BSN) in de zorg.

De gegevens die wij van u verwerken zijn uw

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gezondheidsgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • BSN
 • ID, paspoort of rijbewijsnummer

Deze gegevens worden opgeslagen in een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Met de softwareleverancier is een verwekersovereenkomst afgesloten.

Naast jouw fysiotherapeut zijn er enkele andere personen die inzicht hebben in uw dossier. Dit gaat om collega therapeuten binnen de praktijk, eventuele stagaires, en administratief medewerkers. Deze hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.

De therapeuten hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw dossier en de vertrouwelijke informatie. Wel brengen wij de huisarts, met uw toestemming, op de hoogte van uw behandeling bij Fysiosmile.

Inzage van uw gegevens

U heeft inzage recht in het inzien van uw dossier en de gegevens die wij van u verzamelen.

Fysiosmile bewaard uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en houden ons aan de wettelijke bewaartermijn. Deze is in principe 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Verzamelen van data.

Als praktijk zijnde verzamelen wij data uit de patiëntendossiers voor wetenschappelijk onderzoek en analyse. Denk hierbij aan het Landelijk Database Fysiotherapie en NIVEL. Deze gegevens worden anoniem verzameld en worden gebruikt om onder andere meer inzicht te krijgen in de behandelresultaten om het niveau van de fysiotherapeutische behandelingen zo hoog mogelijk te houden.

Mocht je bezwaar hebben tegen het delen van deze data, geef dit dan aan bij uw therapeut. Dan worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Algemeen reglement

 • Binnen de praktijk dient eenieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte en behandelkamers) mag niet worden gerookt.
 • Als u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet gehaald bent door uw therapeut, meldt u dan s.v.p.
 • Neem, ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de therapeut hebben gehouden.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.
 • Fysiosmile neemt deel aan de klachtenregeling bij het KNGF, heeft u een klachten dan kan u deze melden via https://www.kngf.nl/loopbaan/ik-kom-voor/klachtenregeling

Namens het team van Fysiosmile hartelijk dank voor uw medewerking!

Betalingsvoorwaarden

Fysiosmile hanteert de onderstaande betalingsvoorwaarden die onlosmakelijk verbonden zijn met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat afgezegd  worden, brengen wij in rekening.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factureringsbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factureringsbedrijf prevaleren.

Je bent ook welkom zonder verwijzing

Je kan bij ons terecht als je onder behandeling bent bij een arts, maar ook als dat niet zo is. Onze praktijk is vrij toegankelijk. Iedereen is welkom is, met of zonder doorverwijzing. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Check altijd je verzekeringspolis voor de voorwaarden.