Tarieven Fysiosmile 2019

Zitting fysiotherapie: € 32,50
Zitting manuele therapie: € 45,-
Zitting orofaciale fysiotherapie: € 45,-
Zitting Fysiotherapeut-gnatholoog: € 62,25,-
Toeslag aan huis behandeling: € 15,-
Screening, intake en onderzoek: € 47,50
Intake en onderzoek na verwijzing: € 47,50
Fysiotherapeutisch consult met verslag: € 52,50
Eenvoudig, kort rapport: € 30,-
Gecompliceerd, lang rapport: € 75,-
Telefonisch consult: € 17,-
Niet nagekomen afspraak: volledige tarief
Verstrekte verband- en hulpmiddelen:  geldende kostprijs

Fysiosmile,hanteert de onderstaande betalingsvoorwaarden. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factureringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factureringbedrijf prevaleren.